Need Help ?
Call: +977- 099521224

समाचार बिस्तारमा

कञ्चनपुर जिल्लाका विद्यालयहरुलाई EMIS Update गर्ने सम्बन्धि सूचना .

कञ्चनपुर जिल्लाका विद्यालयहरुलाई EMIS Update गर्ने सम्बन्धि सूचना
शै स २०७४ का लागि Excel Based EMIS software मा केहि अपडेट भएकाले जिशिका वा सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिहरुबाट आ आफ्नो विद्यालयको new EMIS file लगि update गरि जेष्ठ मसान्त भित्र जिशिकामा बुझाउन हुन अनुरोध छ ।